1_b.png

Finančná sloboda III.

4_5-Finančná-sloboda-III-RP_PO-(FB-cover).jpg

 

Na workshope sa budeme podrobnejšie venovať finančnej analýze a stanovení si finančných cieľov v čase vysokej inflácie a hospodársko - ekonomických kríz. Získate dôležité informácie ako sa zamerať nielen na krátkodobé, ale najmä na dlhodobé zhodnotenie majetku. Dozviete sa aj, ako nadobudnúť dostatok aktív, ktoré vám budú generovať pasívny príjem.  

ČO SA DOZVIETE?

  • ako si urobiť hĺbkovú finančnú analýzu v čase ekonomickej krízy
  • ako si efektívne stanoviť časovo ohraničené finančné ciele
  • ako si nastaviť metodiku finančného plánu a tvorby rezerv
  • ako si zabezpečiť biznis v čase krízy prostredníctvom investovania
  • ako si osvojiť tipy na prekonávanie osobných bariér a strachu v podnikaní, ktoré bránia k finančnej slobode
  • ako si správne nastaviť úspešný biznis model

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Stanislav Ditte - lektor, konzultant, osobný biznis kouč, expert na vedenie a riadenie obchodných tímov s viac ako 20 ročnou praxou. Venuje sa finančným službám so špecializáciou na zhodnocovanie majetku. Externe prednáša na stredných i vysokých školách na témy  Podnikanie a Finančná gramotnosť.

KEDY

4.5.2023

13:00 – 17:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Prešov

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 2.5.2023 do 12.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Prešov, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.po@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené