1_b.png

Finančná sloboda I.

27_10-Finančná-sloboda-I-RP_PO-(FB-cover).jpg

 

Podnikateľské prostredie sa vyvíja a mení, čo je obrovskou výzvou pre každého podnikateľa.  Čoraz viac je dôležité zamerať sa na budúcnosť a inovatívne prístupy aj v riešení finančných otázok. Správne nastavenie finančných cieľov v podnikaní je predpokladom prosperity a stability. Finančná sloboda nie je len pojem, je to komplexný a hlavne inovatívny prístup k peniazom.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako stanoviť finančné vízie a ako ich dosiahnuť
  • ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj firemný majetok
  • ako rozpoznať chyby vo finančnom rozhodovaní a ako sa im v podnikaní vyhnúť 
  • ako získať kontrolu nad firemnými financiami
  • ako vnímať starostlivosť o financie racionálne a nenechať sa ovládať emóciami

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Stanislav Ditte - lektor, konzultant, osobný biznis kouč, expert na vedenie a riadenie obchodných tímov s viac ako 20 ročnou praxou. Venuje sa finančným službám so špecializáciou na zhodnocovanie majetku. Externe prednáša na stredných i vysokých školách na témy Podnikanie a Finančná gramotnosť.

 KEDY

27.10.2022

09:00 – 13:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Prešov

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.10.2022 do 23.59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Prešov, Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.po@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené