1_b.png

Financie pod kontrolou

11.07.-Finincie-pod-kontrolou_RP_ZA-(FB-cover).jpg

 

Riadiť financie, nastaviť zmysluplné procesy, zostaviť biznis plán, vedieť čítať v číslach. Ste líder, ktorý dokáže týmto spôsobom udržať firmu zdravú? Naučte sa s nami rozumieť menovaným faktorom úspechu a cielene ich vo firme uplatňovať.

ČO SA DOZVIETE

  • nástroje na zostavenie biznis plánu
  • ako pracovať s číslami a analyzovať výsledky
  • ako mať svoje financie pod kontrolou
  • ako ich riadiť v nadväznosti na ostatné procesy vo firme
  • všetko, čo vás k téme zaujíma

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ivana Havranová, ACC – stála pri zrode niekoľkých úspešných tímov a projektov, pracovala v top managemente v oblasti obchodu a služieb, je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre manažérov a lídrov, je koučka a konzultantka, ktorá verí v potenciál jednotlivca a silu myšlienky.

KEDY

11.07.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Výskumné centrum

Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 09.07.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.