1_b.png

Farebná typológia osobnosti

4_5 Farebná typológia osobnosti AP BB (FB cover).jpg

 

Umenie rozpoznať typy osobnosti vedie k lepšiemu porozumeniu druhých a efektívnejšiemu jednaniu. Využitie princípov farebnej typológie vám pomôže jednoducho identifikovať vnútorné hodnoty či plynúce potreby klientov, obchodných partnerov. Zistite, ako reálne môže táto metóda pridať na efektivite práce alebo v podnikaní.

ČO SA DOZVIETE

  • predstavíme si koncept farebnej typológie - spoznajte 4 farby osobnosti
  • ako môže pomôcť využitie farebnej typológie pri rozbiehaní podnikania
  • obavy a osobnostné predpoklady pre jednotlivé farby - s čím bojujú pri zmene myslenia zo zamestnanca na podnikateľa
  • využitie farieb pre personal branding od zamestnania k podnikaniu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Linda Lukačková - lektora, mentorka a profesionálny coach, ktorá prešla zmenou nastavenia zo štátneho radcu k podnikaniu. Získané skúsenosti sa odzrkadlili v založení vlastnej firmy eleven s.r.o., ktorá je zameraná na IT-recruitment s využitím Farebnej typológie osobnosti. Venuje sa oblasti osobnostného rozvoja, kde rada zastáva eklektický prístup – kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.

 KEDY

4.5.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 28.4.2021, do 23.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené