1_b.png

Excel vs Access

cover.png

 

Tabuľky vs Databázy. Čo je lepšie? Čo je výhodnejšie? Čo na čo použiť? Kedy je lepšie si urobiť dotaz a kedy sa hrať s filtrami? Naučiť sa programovať vo VBA alebo SQL? Na našom bootcampe sa to dozviete. Práca v kancelárii, pri výpočtoch, alebo len samy pre seba obnáša často prácu s Excelom. Ale poznáte alternatívu Access? Oba programy pracujú s tabuľkami, ale štýlom sa líšia. Excel sa dá použiť na jednoduché veci a vizualizácie. Access je voľbou pri obrovskom množstve dát. Potrebujete jeden výpočet? Excel postačí. Potrebujete použiť ten istý výpočet pre rôzne dáta, napríklad na dennej báze? Access Vám to zautomatizuje, stačí raz napísať dotaz a už ho len spustiť pre nové dáta. Tieto a iné užitočné informácie sa dozviete počas 4 dňového intenzívneho kurzu.

  • Pondelok - 21.11.2022 od 17:30 do 20:30
  • Utorok - 22.11.2022 od 17:30 do 20:30
  • Streda - 23.11.2022 od 17:30 do 20:30
  • Štvrtok - 24.11.2022 od 17:30 do 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

PROGRAM:

21.11. Predstavenie programov- tabuľky vs databázy

Počas prvého dňa nášho bootcampu si predstavíme programy Excel a Access, v ktorých budeme pracovať. Začneme so základmi programovania, ktoré neskôr využijeme na tvorbu jednouchého systému. Následne prejdeme na základné rozdiely medzi tabuľkami a databázami. Vysvetlíme si vhodnosť a prípady použitia, aké pravidlá vládnu pre jedno a druhé, a akým štýlom treba pristupovať k riešeniu úloh. V tento deň sa budeme viac venovať Excelu.

22.11. Zoznámenie sa s Accessom

Nasledujúci deň sa viac oboznámime s Accessom a databázami. Ukážeme si príklady použitia grafického rozhrania pri návrhu databázy, čo sú to query alias dotazy, ako prepájať, spájať a vyberať tabuľky z databázy. Následne si prepíšeme príklady z Excelu do Accessu, aby sme videli rozdiely a mohli porovnať postup práce.

23.11. Programovanie v Exceli a v Accessi

Budeme pokračovať v skúmaní Accessu a využijeme základy programovania na to, aby sme si ukázali ako pracovať a programovať v jazykoch Visual Basic a SQL, ktoré nám výrazne pomôžu pri práci s Accessom a aj s Excelom. Ukážeme si ako prepojiť Access s Excelom, čím z Accessu urobíme správcu excelových tabuliek. Vďaka využitiu dotazov si zrýchlime spracovanie dát, aby sme videli rozdiel medzi excelovským makrom a dotazmi v Accesse.

24.11. Vytvorenie jednoduchého systému

Počas štvrtého dňa sa budeme venovať formulárom a jazyku Visual Basic. Vytvoríme si formuláre, vďaka ktorým dokážeme jednoducho zbierať údaje a vkladať ich do tabuliek a databáz. Pomocou jazyka VBA a Makier potom budeme upravovať jednotlivé funkcie formulára, aby sme dosiahli viac možností pri vkladaní a upravovaní dát a zároveň mali presný nástroj na ich zaznamenávanie.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný program Office, Excel a Access

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené