1_b.png

E-mail marketing

28-29.7_E-mail marketing BB (FB cover).jpg

 

Vedeli ste o tom, že e-mail marketing má z priamych nástrojov marketingu stále najvyššiu návratnosť? Ukážeme vám, ako tento fakt využiť vo svoj prospech. Aj vďaka e-mail marketingu zistíte, ktoré produkty a akcie sú pre zákazníkov atraktívne a ktoré menej. Presne uvidíte, koľko zákazníkov si váš e-mail pozrelo a ktoré odkazy si z neho otvorili.

So skúsenou lektorkou si ukážete všetky nástroje na správu e-mail marketingu, aby ste s ním dokázali lepšie pracovať a vyťažiť tak z neho čo najviac pre vlastný e-shop.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 8 osôb.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • o budovaní vlastnej klientskej databázy
 • o pútavom obsahu e-mailu vrátane "call to action"
 • aké sú profesionálne nástroje na e-mail marketing
 • o doručiteľnosti správ, spätnej väzbe, zásahu databázy
 • o automatizovaných kampaniach
 • o welcome procese a kampani opusteného košíka
 • o kampani ako priania k sviatku
 • o vyhodnocovaní mailingov
 • čo je Open rate, CTR, ROI, konverzia, spam, e-mail throttling, html a responzívny newsletter

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Katarína Bartová – lektorka s niekoľkoročnými rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti online marketingu. Je zakladateľkou spoločnosti Poppies, ktorú založila s víziou vytvorenia agentúry poskytujúcej nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov v online priestore. Táto špecialistka na e-mail marketing, PPC reklamu, SEO, sociálne siete a ďalšie oblasti online marketingu pomáha cieleným poskytovaním strategického poradenstva prenikať slovenským aj zahraničným spoločnostiam na medzinárodný trh.

 

KEDY?

Dvojdňový seminár: 28.7. – 29.7.2021

9:00 – 13:15 hod

Podmienkou je účasť počas oboch dní.

KDE?
Online – MS Teams

KONTAKT: npint_bb@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 23.7.2021 alebo do naplnenia kapacity semináru


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné fyzicky podpísané listinné originály doručiť osobne alebo poštou na regionálnu pobočku. Adresa: NPC Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA), 974 05  Banská Bystrica
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email npint_bb@npc.sk 

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.


V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 13012013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 1-6) (ďalej len „nariadenie CRII+“). Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, t.j. dňa 24. apríla 2020.

Na základe nariadenia CRII+ došlo k úprave ustanovenia čl. 3 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17.12.2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1080/2006, ktorou sa doplnilo, že „podniky ktoré sú prijímateľmi podpory v súlade s dočasným rámcom pre opatrenia štátnej pomoci alebo s nariadeniam Komisie (EÚ) č. 1408/2013 a (EÚ) č. 717/2014, sa na účely tohto bodu nepovažujú za podniky v ťažkostiach“.

Toto nariadenie platí do odvolania.

 

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené