1_b.png

Elektronické daňové priznania – povinnosti, výhody, novinky

elektronicka-komunikacia_cover_RP.jpg

 

Aké sú výhody a možnosti povinnej elektronickej komunikácie pre podnikateľské subjekty? Podnikatelia, na odbornom seminári preberieme všetko o elektronickom daňovom podaní, výraznom odbúraní byrokratickej záťaže, elektronickej úradnej komunikácii i elektronických schránkach.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ?

  • Zákon č. 267/2017 Z. Z. elektronické daňové podania: nová povinnosť pre FO – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov (napr. živnostníci, audítori, finanční poradcovia, lekári, advokáti, znalci, tlmočníci, architekti a pod.)
  • Zákon o eGovernmente č. 305/2013 Z.z. nemení proces spracovanie kompetencií definovaných legislatívou. Dopĺňa ho, zjednodušuje a urýchľuje.
  • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách: definuje ako autorizovať a overovať dokumenty a správy s elektronickým podpisom.
  • Zákon proti byrokracii č. 177/2018 Z. z. – priniesol odbúranie byrokratickej záťaže. Podnikatelia už nemusia nosiť na úrady výpis listu vlastníctva, výpisy z obchodného a živnostenského registra, a z registra trestov.
  • Objasnenie pojmov a výhody pre podnikateľa

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Rastislav Pavlík - Študoval politológiu na UK v Bratislave a na Viedenskej univerzite. Pracoval vo finančnej a telekomunikačnej brandži. Venoval sa projektu slovensko.sk, zavádzaniu eGovernmentu a informatizácii vo verejnej správe. Školí od roku 2013, teraz je autorizovaným školiteľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Propaguje výhody e-Governmentu v rámci EÚ.

KEDY?

13.2. 2019, 15:00 - 19:00

POZOR: Ak nemôžete v tomto termíne prísť, rovnaký seminár pre vás pripravujeme aj na 7. 3. od 9.00 hod. 

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.02.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené