1_b.png

Dosiahnite firemné ciele jednoduchšie

17_9 Dosiahnite firemné ciele jednoduchšie_RP TT (FB cover).jpg

 

Akákoľvek firemná vízia sa dosahuje ťažko, ak podnikateľovi chýba plán (čo chcem dosiahnuť), systém (ako to dosiahnem) a dlhodobá motivácia (prečo to chcem dosiahnuť). Určiť si a spísať správne firemné ciele je dôležité, ale udržať na nich pozornosť počas celého roka je kľúčové.

ČO SA DOZVIETE

  • Stratégiu, ako si nastaviť firemné ciele a nezľaviť z nich počas roka
  • Systém, ako si plánovať úlohy, ktoré majú najväčší dosah na vaše ciele počas nasledujúcich 90-tich dní
  • Význam osobných a firemných hodnôt pri nastavovaní firemných cieľov
  • Osem krokov pri práci s cieľmi (vrátane S.M.A.R.T. metódy)
  • Ako ciele pravidelne vyhodnocovať a čo robiť, ak zistíte, že ste mimo plán
  • Nástrahy, ktorým by ste sa mali pri plánovaní cieľov vyhnúť
  • Príklady (ne)vhodne stanovených firemných cieľov
  • Vypracovanie vlastných firemných cieľov počas seminára a spätná väzba na ne

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Vladimíra Neuschlová – biznis koučka a konzultantka v oblasti manažmentu, vedenia ľudí a firemnej kultúry. Od roku 2016 spolupracuje s podnikateľmi a lídrami z rôznych odvetví, ktorým pomáha zlepšovať ich leadership zručnosti, budovať firemnú kultúru a dosahovať firemné ciele.

KEDY

17.9. 2020

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum

Aquapolis Business Centrum

Piešťanská 3

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.09.2020 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené