1_b.png

Dôležité piliere pre podnikateľa v 2021

12-14_4-Nakopnite-svoju-produktivitu-aj-podnikanie-RP-2x-(FB-cover).jpg

 

Inovácie, komunikácia, legislatíva a GDPR. Tieto tri piliere vás v tomto roku dovedú k úspešnému predaju na slovenskom trhu. Ako ich správne aplikovať v biznise, sa dozviete počas troch dní od skúsených expertov.

DOZVIETE SA

25.5. 2021 Inovačný šprint – efektívne riadenie obchodu (Juraj Kučera)

  • Ako vyťažiť maximum z dostupných kapacít firmy
  • Ako nastaviť dlhodobú predajnú stratégiu
  • Ako preraziť v tvrdom konkurenčnom prostredí

26.5. 2021 Digital upgrade – komunikácia firmy v online prostredí (Ján Májek)

  • Aktuálne trendy v digitálnej komunikácii
  • Vplyv Covid-19 na komunikáciu firiem
  • Akvizícia zákazníkov v online prostredí

 

27.5. 2021 Legislatívne povinnosti podnikateľa na Slovensku v online a GDPR (Frederik Ravas)

  • Web a e-shop - aké má podnikateľ legislatívne povinnosti?
  • GDPR a ePrivacy - ochrana osobných údajov v online

 

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Juraj Kučera - venuje sa rozvoju obchodu, predaja a inováciám v strategickom riadení firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Spoluautor niekoľkých publikácií. Majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.

Mgr. Ján Májek Dis.Art.  - Pôsobil vo veľkých nadnárodných firmách, spájal marketing a obchod ako manažér týchto firiem. Dnes pracuje so svojím tímom pre viac ako 300 slovenských a medzinárodných klientov, ktorým poskytuje komplexné marketingové poradenstvo (od newslettra až po mobilnú aplikáciu).

JUDr. Frederik Ravas - Právne povinnosti podnikateľov v online a ochrana osobných údajov (GDPR a ePrivacy) sú témy, na ktoré sa dlhodobo špecializuje. Ako spolumajiteľ firmy Securion špecializujúcej sa na GDPR a ePrivacy a spolumajiteľ marketingovej agentúry UPVISION spája “compliance" a online marketing do konkrétnych riešení pre klientov.

 

KEDY?

25.05. – 27.05.2021

09:00 – 13:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

 

Ukončenie registrácie: 20.05.2021 do 14:00 hod.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne. Adresy nájdete TU.
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na emaily príslušného regiónu uvedeného v sekcii KONTAKT nižšie

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP 

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk,  adresa

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- podnik do 3 rokov od založenia

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené