1_b.png

Dizajn nábytku v SketchUp Make

2_3-Sketchup-dizajn-nábytku_-CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Spoznajte možnosti navrhovania nábytku v obľúbenom 3D programe. Na praktickom workshope určenom pre začiatočníkov a stredne pokročilých si vyskúšate postup tvorby modelu nábytku. Nebude chýbať vysvetlenie potrebných funkcií a možností programu, ktoré následne prakticky využijete pri tvorbe.

ČO SA DOZVIETE

 • Zorientovanie sa v pracovnom prostredí  
 • Základné nástroje potrebné pri dizajnovaní nábytku
 • Voľba a prispôsobenie rozmerov
 • Práca s kresliacimi nástrojmi
 • Editovanie a úprava tvarov
 • Práca s komponentami
 • Používanie materiálov a textúr
 • Export súborov

 

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľubomír Cmorej - je grafik telom a dušou s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dizajnu, tlačovej reklamy a vzdelávania. Je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Pôsobil v reklamných agentúrach a ako grafik na voľnej nohe. Posledné roky sa venuje hlavne pedagogickej a lektorskej činnosti. Prakticky sa venuje hlavne programom spoločnosti Adobe a vo voľnej tvorbe aj fotografii, 3D grafike a tvorbe dizajnov nábytku.

ČO JE PROGRAM SKETCHUP MAKE A NA ČO SA VYUŽÍVA

SketchUp Make je posledná dostupná desktopová verzia obľúbeného a voľne dostupného CAD programu na 3D modelovanie SketchUp Free. Program prináša pomerne jednoduché a intuitívne ovládanie bez zbytočných obmedzení. Preto je veľmi vhodný na 3D modelovanie pre začiatočníkov, ale aj remeselníkov, architektov a interiérových dizajnérov.

KEDY

7.3. 2023

17:00 - 20:00 hod

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice
 • osobne na adresu: EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice – 2.poschodie.

Otváracie hodiny nájdete tu.

 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

Ukončenie registrácie:
2.3.2023 do 24:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.skPodujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené