1_b.png

DIY: Drevený náramok

DIY_ Drevený náramok - 29.01.2019.png

 

Príďte si k nám vyrobiť drevený náramok pod vedením skúseného lektora a umelca Jána Jánošiho! Niektorí z vás už pána Jánošiho poznáte z našich prvých „Kreatívnych raňajok“, kde bol našim hosťom a rozprával o sebe a svojej tvorbe. Tento krát však príde, aby vás naučil ako si za pomoci ručných nástrojov vyrobiť krásny drevený náramok z dyhy.

Tak neváhaj a príď na náš workshop venovaný čisto ručnej výrobe.

Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové J

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod si povieme niečo o drevených materiáloch a ich využitie vo výrobe šperkov. Následne prejdeme k výrobe náramku. Ako prvý proces si ukážeme lepenie a ohýbanie dyhy, následne sa krok po kroku naučíme opracovať materiál k požadovanému tvaru a dizajnu. Na záver prejdeme ku konečnej úprave našich produktov. Večer ukončíme testovaním, pričom každý účastník si svoj zhotovený model môže zobrať domov.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 29.januára v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- pracovné oblečenie

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

 

Nájdete nás aj na Facebooku

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené