1_b.png

Digitálny marketing v pohybe

28.03.-Digitálny-marketing-v-pohybe_PREŠOV(FB-cover).jpg

 

Vývoj digitálnych technológií neustále posúva možnosti využitia internetu. Cieľom nášho odborného semináru je priblížiť fungovanie digitálneho marketingu a ukázať jeho aktuálne trendy, ako aj spotrebiteľské správanie Slovákov a možnosti jeho ovplyvňovania psychologickými metódami.

ČO SA DOZVIETE

  • ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie Slovákov online
  • budúcnosťou je mobil, prečo je dôležité byť vyhľadateľný
  • YouTube ako relevantné médium
  • social proof a význam zákazníckych hodnotení
  • scarsity - keď pocit nedostatku rozhoduje

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Richard Fedorko, PhD. - na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu PU v Prešove sa venuje výskumnej činnosti v e-marketingu, e-commerce a problematike spotrebiteľského správania v online prostredí internetu. Je vedúcim riešiteľom vo výskumných projektoch Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV, pôsobí tiež ako lektor v rámci MBA štúdia.

KEDY

28.03.2019

9:00 - 13:00

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2. poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.03.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené