1_b.png

Digitálna transformácia v podnikaní

14.5.-AP_TN_-Digitálna-transformácia-v-podnikaní-(FB-cover).jpg

 

Dozviete sa, prečo je v tejto  dobe digitálna transformácia dôležitá pre váš budúci biznis. Správne zavedená technológia môže zlepšiť profit, efektivitu či spokojnosť zákazníkov. Zistite ako používať a správne zavádzať digitálne, informačné technológie.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo je digitálna transformácia
  • Prečo o nej hovoríme
  • Ako na digitálnu transformáciu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Kubička Erik, PhDr., PhD., MBA - je vysokoškolský pedagóg, manažér a konzultant s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v podnikateľskej oblasti . V rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti zameranej na menších a začínajúcich podnikateľov spolupracoval na desiatkach podnikateľských plánov.  V súčasnosti dlhodobo spolupracuje so start-upom MoonLab a vedie tiež informačný a poradenský portál malepodnikanie.sk.

KEDY

14.5. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 11.5. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.