1_b.png

Digitalizácia podnikania prakticky

cover_21.4.-Digitalizácia-podnikania-prakticky.jpg

 

Na praktickom workshope sa zameriame na právne aspekty digitalizácie a elektronickej komunikácie v podnikateľskom prostredí. Účastníci sa oboznámia s právnymi otázkami súvisiacimi s digitálnou transformáciou podnikania, ktoré sa týkajú uchovávania dokumentov, elektronického podpisu, ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. 

ČO SA DOZVIETE

  • spoznáte druhy elektronických podpisov a možnosti ich použitia
  • možnosti uzatvárania zmlúv elektronicky, na diaľku cez internet so spotrebiteľmi a s inými podnikateľmi
  • ako uchovávať elektronicky podpísané dokumenty tak, aby boli naďalej použiteľné na právne úkony
  • ako ochraňovať údaje informácie, ktoré sa nachádzajú v elektronických dokumentoch
  • ako právne zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť (vzťahy s dodávateľmi)
  • možnosti elektronickej komunikácie so správnym použitím elektronického podpisu v súkromnej sfére ako aj s orgánmi verejnej moci

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Ľubomír Lukič - skúsený advokát s dlhoročnou praxou v oblasti obchodného a občianskeho práva so špecializáciou na oblasť IT a IP práva vrátane elektronického obchodu a elektronického podpisu. Dlhodobo poskytuje komplexné právne poradenstvo pre startupy, začínajúce ako aj etablované spoločnosti pracujúce s údajmi, inováciami, technológiami a duševným vlastníctvom. Jeho prístup k výuke je interaktívny a jeho cieľom je urobiť školenie zaujímavým a zrozumiteľným pre všetkých účastníkov. Využíva praktické príklady a štúdie prípadov, aby účastníci získali čo najlepšie pochopenie preberaných tém.

KEDY

21.04.2023

09:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Košice

EcoPoint Office Center 2

Magnezitárska 2/B

040 13 Košice

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.04.2023 do 24.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Košice, EcoPoint Office Center 2, Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.ke@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené