1_b.png

Daňové priznanie v podnikaní – mám sa ho báť?

07.03.-Daňové-priznanie-v-podnikaní_TT-(FB-cover).jpg

 

Strácate sa v pojmoch ako sú paušálne výdavky či daňová evidencia? Príďte na naše stretnutie a budete mať jasnejšie v tom, čo je pre vaše podnikanie najlepšie, aké máte povinnosti v prípade daňovej kontroly a aké sú najčastejšie chyby v začiatkoch podnikania.

ČO SA DOZVIETE?

  • daňové priznanie - čo zvládnem sám a kedy si radšej vyžiadať radu
  • výhody a nevýhody jednotlivých foriem účtovníctva
  • daňové výdavky - čo môžem zahrnúť do výdavkov a čomu sa vyhnúť
  • transferová dokumentácia - kedy som povinný ju viesť
  • príklady z praxe a neformálny networking účastníkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Katarína Štefaničková – bývalá riaditeľka DÚ Piešťany, riaditeľka odboru priamych daní MF SR sa dlhé roky venuje vedeniu účtovníctva, mzdovej a daňovej agende. V súčasnosti pôsobí ako ekonómka a členka predstavenstva akciovej spoločnosti.

KEDY?

07.03.2019

15:00 - 17:00 hod.

KDE?

Hotel Spectrum

Vladimíra Clementisa 13

917 00 Trnava

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.03.2019 do 24:00 h


Networking (podpora sieťovania), ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené