1_b.png

Chráňte si svoje podnikateľské nápady

20.02. Podnikateľské nápady_TN_cover.jpg

 

Nové myšlienky, produkty a služby prinášajú rast a nachádzajú sa v každej firme. Majú hodnotu, ktorú je potrebné chrániť pred odcudzením či zneužitím. Na našom seminári sa oboznámite s možnosťami ich aktívnej ochrany z pohľadu špecialistu.

Čo sa dozviete?

  • čo tvorí predmety ochrany
  • využitie ochrany vlastníctva v praxi
  • spôsoby ochrany nových produktov, služieb a značiek
  • nevyhnutnosť dôslednej právnej ochrany obchodného tajomstva či obchodného mena
  • ako sa chrániť pred porušovaním práv

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

JUDr. Pavol Hegeradvokát so špecializáciou na obchodné právo, právo duševného vlastníctva, ochranu autorského práva a ochranu práv v prostredí internetu. Venuje sa aj ochrane osobných údajov podľa GDPR. V advokácií pôsobí od roku 2011, od roku 2015 má vlastnú advokátsku kanceláriu.

KEDY?

27.2.2019

15:30 - 19:30 hod.

KDE?

Balanced HR

Legionárska 3735/5

911 01 Trenčín

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené