1_b.png

Chcete získať grant z komunitárneho programu Horizont 2020?

13.3. Granty Horizont-2020_Žilina.jpg

 

PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať Vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky Vaše otázky . Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

 

ČO SA DOZVIETE?

  • prečo je výhodné zapojiť sa do komunitárnych programov EÚ
  • aké nástroje ponúka komunitárny program EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020;
  • ktorý nástroj v rámci Horizontu 2020 je pre Vás najvhodnejší,
  • akým najčastejším chybám je dobré sa vyvarovať pri písaní a podávaní projektu,
  • akú formu podpory môžete od Slovak Business Agency získať

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR ?
Ing. Michal Janovčík, PhD. - dlhoročné skúsenosti v oblasti komunitárnych programov.

KEDY?
13.3.2019, od 09:30 do 18:45 (8 hodín + prestávky).

KDE?
Žilinská univerzita, budova Výskumného centra, zasadačka na 4. poschodí, Univerzitná 1, Žilina

KONTAKT: Žilinský kraj: npint_za@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.03.2019 do 17.00 h

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené