1_b.png

Chcete byť IN, choďte na LinkedIn

30_10_chcete byt in chodte na LinkedIn_RP(FB cover).jpg

 

LinkedIn bol dlho nedocenený, ale ukazuje sa že neprávom. Jeho zásah má inú cieľovú skupinu ako ostatné obľúbené sociálne siete, môžete si na ňom nájsť vysnívaný job, alebo prezentovať svoj biznis celému svetu. Zistite, aký osoh môže priniesť vám!

ČO SA DOZVIETE ?

 • prečo patrí LinkedIn k najsilnejším biznis nástrojom súčasnosti
 • kam smeruje a ako držať krok
 • ako osloviť ľudí a ako s nimi komunikovať
 • cieľ-nový klient, rozšírenie povedomia (brand awareness)- ako na to - praktické taktiky a tipy
 • správanie používateľov na LinkedIn - behavior patterns
 • automatizácia LinkedIn komunikácie - reálne tipy, praktiky a nástroje

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

RÓBERT MACHÁČ sa viac ako 9 rokov aktívne venuje prepájaniu technológií a marketingu. Ako jeden zo spoluzakladateľov slovenského startupu YMELLO má na starosti definíciu biznis a marketingovej stratégie pre službu, ktorú využívajú klienti z USA, Indie a Európy. Snaží sa aktívne pomáhať podnikateľom na Slovensku, ktorý chcú využiť internet ako svoj hlavný prezentačný kanál. Workshopy pod jeho vedením sú najmä o praxi a okamžitej využiteľnosti.

KEDY?

30.10.2019, od 17.00 do 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2

Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.10.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk