1_b.png

Cestovný ruch a remeslo na Žitnom ostrove

16_09_2020_Cestovný-ruch-a-remeslo-na-Žitnom-ostrove_AP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Príďte na stretnutie tých, pre ktorých je cestovný ruch a remeslo profesiou aj vášňou! Využite jedinečnú možnosť stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti, vízie a nápady o potenciáli cestovného ruchu v oblasti Žitného ostrova.

ČO VÁS ČAKÁ

  • neformálne stretnutie v uvoľnenom prostredí
  • nadväzovanie nových obchodných partnerstiev
  • výmena poznatkov z cestovného ruchu a remesiel
  • uvedomenie si vlastnej jedinečnosti
  • pochopíte výhody networkingu pre rozvoj podnikania v cestovnom ruchu

VÁŠ MODERÁTOR

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi, protokol, komunikačné zručnosti, audit gastronomických služieb v rámci zaoceánskych či riečnych lodí. Pôsobí ako kouč manažérov, odborných pracovníkov i kapitánov lodí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva, zaoceánskych a riečnych plavieb.

KEDY

16.9. 2020

14:00 - 17:00 hod.

KDE

Kultúrny dom Tomášikovo

Hlavná č. 319

925 04 Tomášikovo

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 14.9.2019 do 14:00 h.


Networking ako skupinové poradenstvo - informačná a popularizačná aktivita: podpora sieťovania sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma skupinového poradenstva - informačná a popularizačná aktivita: podpora sieťovania sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené