1_b.png

Čas sú peniaze, ale peniaze nie sú všetko I.

22.9.-Čas-sú-peniaze,-ale-peniaze-nie-sú-všetko-I_cover.jpg

 

Dôsledné plánovanie a narábanie s časom je nevyhnutné, aby sme dodržali sľúbené a stihli všetko podstatné. Lebo riadiť môžeme len aktivity, nie čas. Na seminári sa zameriame na time management.

 ČO SA DOZVIETE?

  • ako pracovať pod tlakom termínov, stihnúť všetko podstatné a nezblázniť sa z toho
  • ako byť proaktívny a nie reaktívny
  • magická osmička v time managemente
  • ako pristupovať k nahromadeným aktivitám
  • ako plánovať, a čo sa naplánovať nedá (zásady tvorby časového plánu)

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Zuzana Lauková: lektorka, školiteľka, mentorka, konzultantka s viac ako 13 ročnou skúsenosťou v práci s dospelými. Využíva formy zážitkového vzdelávania. Zameriava sa na oblasť obchodu (hard a soft skills), manažérske vzdelávanie (riadenie a vedení tímu, práca so skupinou, asertivita v komunikácií, komunikačné zručnosti, riadenie aktivít v čase a vlastné plánovanie) a na vlastný osobný rozvoji účastníkov.

KEDY

22.09.2022

16:00 - 19:00

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 18.09.2022 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 949 555 477

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené