1_b.png

Canva - grafický program pre každého

Canva 05_2021.png

 

Chceli by ste sa naučiť tvoriť grafický materiál rýchlo a jednoducho? Tak sa prihláste na ďalší workshop v Creative Pointe, ktorý bude zameraný na základy v grafickom programe Canva. Prejdeme si program od pracovného prostredia, cez všetky základné funkcie až po tvorbu plagátu.

ČO JE PROGRAM CANVA A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Je to bezplatný webový nástroj na tvorbu grafického materiálu. Užívateľsky jednoduchá platforma vďaka ktorej viete rýchlo a jednoducho vytvoriť plagáty, prezentácie, menu, životopis, príspevky na sociálne siete a mnohé ďalšie grafické materiály. Taktiež viete pacovať s Canva databázou fotografií a predlôh, vďaka ktorým budú vaše návrhy vyzerať profesionálne.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Na úvod si predstavíme program, jeho prostredie, výhody, nevýhody, možnosti bezplatnej a platenej verzie. Prejdeme si s vami krok po kroku základné funkcie v programe Canva. Ukážeme si základy práce s vyhľadávaním, so vzormi, s textom, s obrázkami a nahrávanie vlastných fotiek. Spoločne si pripravíme jednoduchý plagát a na záver si ukážeme, ako zmeniť jeho parametre a exportovať ho.

KEDY?

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 6. mája 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online cez Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou

- vytvorené minimálne bezplatné konto v programe Canva

- kreativitu a dobrú náladu

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené