1_b.png

Buďte profíci v komunikácii

03_09_Buďte-profíci-v-komunikácii-AP_BA-(FB-cover).jpg

 

Pre získanie a udržanie si klientov je potrebné ovládať komunikačné zručnosti v takej miere, aby vás priviedli k úspechu. Naša lektorka vás naučí, ako a kedy správne komunikovať s potenciálnym zákazníkom a načo si dávať pozor pre zabránenie nedorozumeniu.

ČO SA DOZVIETE?

  • proklientská a presvedčivá komunikácia s klientom – ako na ňu
  • telefonické a písomné zručnosti orientované na zákazníka
  • ako sa vyhnúť problémom v komunikácii

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Alexandra Jakubová – koučka, lektorka a mentorka s dlhoročnou bohatou praxou v oblasti vzdelávania so zameraním na manažérsku komunikáciu, leadership, negociáciu a marketing. Taktiež má množstvo skúseností s realizáciou vzdelávacích programov nielen pre domácich, ale aj medzinárodných klientov.

KEDY?

3.9.2020

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Ukončenie registrácie: 2.9.2020 do 17:30

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené