1_b.png

BIZNIS PROTOKOL Etiketa v podnikaní

13.3. Biznis protol Etiketa v podnikaní_SENICA(FB cover).jpg

 

Vyvarujte sa faux pas a pri vašich obchodných stretnutiach využite potenciál prvého dojmu! Firemný a osobný image sú dôležitými prvkami pri nadväzovaní kontaktov a navyše vám pri pracovných stretnutiach dodávajú sebaistotu. Preto si svoje poznatky z oblasti business protokolu či spoločenskej etikety príďte osvojiť a rozšíriť na náš seminár.

ČO SA DOZVIETE

  • spoločenský protokol a etiketa v praxi
  • osobný image, reprezentácia osoby, firmy
  • protokol pri obchodnom stretnutí a jeho špecifiká

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnátová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Pôsobí ako koučka manažérov, odborných pracovníkov, či kapitánov lodí, má skúsenosti s manažovaním tímov na Slovensku, ale i v zahraničí, zastáva významné riadiace funkcie v oblasti hotelierstva a zaoceánskych či riečnych plavieb. Dlhodobo sa venuje oblasti protokolu a komunikačných zručností.

KEDY

13.03.2019

9:00-12:00 hod.

KDE

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.03.2019 do 9:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené