1_b.png

Biznis plán e-shopu a cash flow

biznis-plán-e-shopu-a-cash-flow_cover.jpg

 

Záleží vám na tom, aby ste si vedeli pripraviť biznis plán a nastaviť si cash flow tak, aby váš e-shop zarábal a nedostal sa do problémov? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve, ktoré sa bude konať 8.2.2019, sa dozviete, ako vďaka správnemu nastaveniu podnikateľského plánu zefektívnite svoje podnikanie.

Prieskum trhu, šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu, silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia – toto všetko a mnoho iného sú základnými časťami Podnikateľského plánu, ktorý by mal mať každý úspešný podnikateľ. Na workshope si s lektorom poviete, ako sa robia analýzy konkurencie, SWOT analýzy a obchodná a marketingová stratégia projektu. Dôležitými témami bude aj pozicioning e-shopu (exkluzívny tovar vs. lacný tovar vs. priemerný tovar vs. vlastná výroba) či špecifiká tovaru. Naučíte sa, ako si správne nastaviť krátkodobé a dlhodobé ciele, ako sa pripraviť na menej rentabilné obdobia, na ktoré by sa mal každý e-shopista finančne pred-zásobiť, poviete si o potrebe vytvorenia rezervy na neočakávané výdavky. S lektorom neopomeniete ani témy ako jednoduchá súvaha, výnosy, náklady, marketing či prevádzková réžia e-shopu.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako správne robiť prieskum trhu, analýzu konkurencie a SWOT analýzy
  • ako vyzerá správna obchodná a marketingová stratégia
  • ako majú byť umiestnené produkty v e-shope
  • ako si nastavovať krátkodobé a dlhodobé ciele
  • všetko o jednoduchej súvahe, výnosoch a nákladoch
  • ako správne nastaviť marketing a prevádzkovú réžiu e-shopu
  • prečo a ako si vytvárať rezervy na neočakávané výdavky
  • všetko o cash flow

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Tomáš Langermann vás oboznámi s princípmi toho, ako správne nastaviť bizniss plán e-shopu a cash flow.

KEDY?
8.2.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Kúpeľná 6, 080 01  Prešov

KONTAKT: npint_po@npc.sk

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené