1_b.png

Biznis plán e-shopu a cash flow

Biznis plán_ZA_cover.jpg

 

Prieskum trhu, šance na realizáciu vášho podnikateľského nápadu, silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia – toto všetko a mnoho iného sú základnými časťami Podnikateľského plánu, ktorý by mal mať každý úspešný podnikateľ. Na workshope si s lektorom poviete, ako sa robia analýzy konkurencie, SWOT analýzy a obchodná a marketingová stratégia projektu. Dôležitými témami bude aj pozicioning e-shopu (exkluzívny tovar vs. lacný tovar vs. priemerný tovar vs. vlastná výroba) či špecifiká tovaru.

Naučíte sa, ako si správne nastaviť krátkodobé a dlhodobé ciele, ako sa pripraviť na menej rentabilné obdobia, na ktoré by sa mal každý e-shopista finančne pred-zásobiť, poviete si o potrebe vytvorenia rezervy na neočakávané výdavky.      S lektorom neopomeniete ani témy ako jednoduchá súvaha, výnosy, náklady, marketing či prevádzková réžia e-shopu.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako správne robiť prieskum trhu, analýzu konkurencie a SWOT analýzy
 • ako vyzerá správna obchodná a marketingová stratégia
 • ako majú byť umiestnené produkty v e-shope
 • ako si nastavovať krátkodobé a dlhodobé ciele
 • všetko o jednoduchej súvahe, výnosoch a nákladoch
 • ako správne nastaviť marketing a prevádzkovú réžiu e-shopu
 • prečo a ako si vytvárať rezervy na neočakávané výdavky
 • všetko o cash flow

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Tomáš Langermann vás oboznámi s princípmi toho, ako správne nastaviť bizniss plán e-shopu a cash flow.

KEDY?
20.3.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Veľká Okružná 43, 010 01  Žilina

KONTAKT: npint_za@npc.sk


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené