1_b.png

Biznis etiketa a vystupovanie na verejnosti

cover_20.4.-Biznis-etiketa-a-vystupovanie-na-verejnosti.jpg

 

Naučte sa správať v rôznych biznis situáciách profesionálne! Vo svete podnikania je spôsob správania a vystupovania dôležitý. So znalosťou pravidiel slušného správania už nemusíte prežívať stresové alebo nepríjemné situácie.

ČO SA DOZVIETE

 • základné pravidlá a praktické cvičenia - predstavovanie, podávanie ruky, oslovovanie
 • ako zanechať pozitívny prvý dojem
 • základné pravidlá komunikácie v online priestore
 • základné typy dresscode-u
 • pravidlá stolovania
 • čo funguje a čo vôbec nie v „small talku“
 • etiketa na obchodnom rokovaní
 • vystupovanie na verejnosti
 • komunikačné špecifiká niektorých kultúr
 • priestor na otázky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Mária Kevická, PhD. - právnička, riaditeľka neziskovej organizácie, konzultantka, mentorka v podnikaní a vysokoškolský pedagóg. Má za sebou rôzne inovatívne projekty, ktoré pomohli rozvoju viacerých firiem či verejnoprávnych subjektov. Neustále sebavzdelávanie ju posúva vždy do inej oblasti, tak aby mohla pomáhať čo najväčšej oblasti klientov. Je absolventkou MiniTech MBA a držiteľkou certifikácie Google Certified Trainer.

KEDY

20.04. 2023

15:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Žilina

OC Makyta

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.04.2023 do 23.59 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 •   Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Žilina, 010 01 Žilina
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.za@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maily po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Žilina : ap.za@npc.sk, adresa: adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii  Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené