1_b.png

Biznis etiketa a vystupovanie na verejnosti

cover_20.4.-Biznis-etiketa-a-vystupovanie-na-verejnosti.jpg

 

Naučte sa správať v rôznych biznis situáciách profesionálne! Vo svete podnikania je spôsob správania a vystupovania dôležitý. So znalosťou pravidiel slušného správania už nemusíte prežívať stresové alebo nepríjemné situácie.

ČO SA DOZVIETE

 • základné pravidlá a praktické cvičenia - predstavovanie, podávanie ruky, oslovovanie 
 • ako zanechať pozitívny prvý dojem
 • základné pravidlá komunikácie v online priestore
 • základné typy dresscode-u
 • pravidlá stolovania
 • čo funguje a čo vôbec nie v „small talku“
 • etiketa na obchodnom rokovaní
 • vystupovanie na verejnosti
 • komunikačné špecifiká niektorých kultúr
 • priestor na otázky

KTO JE VÁŠ LEKTOR

JUDr. Mária Kevická, PhD. - právnička, riaditeľka neziskovej organizácie, konzultantka, mentorka v podnikaní a vysokoškolský pedagóg. Má za sebou rôzne inovatívne projekty, ktoré pomohli rozvoju viacerých firiem či verejnoprávnych subjektov. Neustále sebavzdelávanie ju posúva vždy do inej oblasti, tak aby mohla pomáhať čo najväčšej oblasti klientov. Je absolventkou MiniTech MBA a držiteľkou certifikácie Google Certified Trainer.

KEDY

20.04. 2023

15:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Žilina

OC Makyta

1. mája 1016/4

010 01 Žilina

 Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.04.2023 do 8:30 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Žilina, 010 01 Žilina 
 • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.za@npc.sk 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maily po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk, adresa

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii  Podujatia.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené