1_b.png

Behaviorálna ekonómia ľudskou rečou

18.8_Behaviorálna-ekonómia-ľudskou-rečou_cover.jpg

 

Behaviorálna ekonómia pozoruje správanie ľudí a zapojením psychológie odhaľuje dôvody ľudského rozhodovania. Na seminári budeme diskutovať o tom čo ľudí stimuluje a motivuje ku konkrétnym rozhodnutiam. Dozviete sa aj, ako pracovať s vašou cieľovou skupinou.

DOZVIETE SA

  • Aké je podstata výskumu behaviorálnej ekonómie
  • Experimenty a príklady z praxe
  • Úloha psychológie v nákupnom správaní
  • Stimuly a motívy ovplyvňujúce spotrebiteľov v ich rozhodovaní

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Dip. Ing. Matej Lorko PhD. –  Doktorát z experimentálnej a behaviorálnej ekonómie získal na Macquarie University v Sydney. O svojom výskume prednášal na viacerých svetových konferenciách, vrátane workshopu na Chapman University v Kalifornii, Ktorý organizuje Vernon Smith – držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Aktuálne pôsobí na Ekonomickej Univerzite v Bratislave v rámci programu Career Integration Fellowship.

KEDY

13.9. 2022

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 7.9.2022 do 23:59 hod.

KONTAKTY ap.tt@npc.sk alebo +421 948 046 357

Účasť je bezplatná.


Odborný seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870 

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené