1_b.png

AutoCAD od A do Z

cover.png

 

Chcete získať veľa informácii za krátku dobu? Ak ste si odpovedali kladne, tak práve pre vás tu máme  pripravený ďalší cyklus workshopov – štvordňový intenzívny kurz!

Radi by ste sa bližšie zoznámili so softvérom AutoCAD a naučili sa v ňom pracovať, rysovať  a vytvoriť si výkres v mierke pre tlač? V tom prípade neváhajte a prihláste na tento kurz, vďaka ktorému sa stanete samostatnými používateľmi a odnesiete si tak nie len teoretické, ale aj praktické skúsenosti.

KEDY?

Streda 12.10.2022 - 17:30 – 20:30

Štvrtok 13.10.2022 - 17:30 – 20:30

Streda 19.10.2022 - 17:30 – 20:30

Štvrtok 20.10.2022 - 17:30 – 20:30

KDE?

Online – Microsoft Teams

PROGRAM:

12.10. Úvod do rysovania

Na začiatok sa pod vedením skúsenej lektorky oboznámite so základným nastavením programu, jeho prostredím a prispôsobením (Grid, Snapping, Layers). Spoločne si prejdeme tiež možnosti technického kreslenia. Naučíme sa rysovať pomocou príkazového riadku a používaním základných príkazov budeme rysovať jednoduchý pôdorys a rez stavby. Na záver si vyexportujeme 2D objekty do PDF.

13.10. Rysovanie a šrafovanie

Druhý deň sa budeme venovať rysovaniu zadaného objektu podľa predlohy za použitia príkazov. Pozrieme sa bližšie na šrafovanie, jeho princípy a editovanie. Pod pojmom šrafovanie rozumieme vyplnenie určitej uzavretej plochy šrafovacím vzorom alebo jednoliatou farbou. Po vytvorení si ukážeme ako správne exportovať s použitím mierky do PDF formátu.

19.10. Rysovanie a kótovanie

Tretí deň nás bude čakať rysovanie objektu podľa pokynov za použitia príkazov.

Tvorba výkresu býva často rozdelená do 4 fáz. Jednou z nich je aj vkladanie poznámok. Počas práce v tomto programe používateľ vkladá text, čísla a ďalšie značky, aby boli vo výkrese uvedené všetky informácie. Predstavíme si preto kótovanie, čiže vkladanie bežných poznámok do výkresu, ktoré zobrazuje miery objektov, napr. dĺžku steny, priemer valca alebo plochu obytnej budovy. Na koniec si vyskúšame export do PDF s rôznymi hrúbkami čiar.

20.10. Automatizácia a rozdelenie blokov

V posledný deň nášho intenzívneho kurzu sa pozrieme na prácu s blokmi. Užitočným nástrojom, ktorý AutoCAD ponúka, je vytváranie blokov. V prípade, že používate nejaký objekt niekoľkokrát v jednom výkrese, je zoskupovanie objektov do blokov veľkým pomocníkom. Blok sa dá uložiť ako samostatný súbor a je možné ho využívať aj pri ďalšom kreslení. Tiež si predstavíme aj automatizáciu vytvárania pôdorysov, rezov, pohľadov, hladín a vlastností. Na záver si ukážeme export do PDF formátu priamo z Layoutu.

Program sa môže meniť v závislosti od úrovne a záujmu účastníkov.

ČO JE TO AUTOCAD?

AutoCAD je softvér vyvinutý spoločnosťou Autodesk. Je najrozšírenejším programom v oblasti technického kreslenia. Používa sa pre 2D kresby a tvorbu 3D dizajnu v strojníctve a strojárstve. Jeho funkcie ocenia najmä architekti a inžinieri pri vytváraní konceptov, elektrických obvodov, sanitárnych systémov či pôdorysov budov.

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program AutoCAD v anglickej verzii 2023 alebo trial verziu

- odporúčame pracovať na dvoch monitoroch,

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRIHLÁSENIE NA BOOTCAMP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené