1_b.png

Ako zriadiť chránenú dieľňu a pracovisko

21.02.-Ako-zriadiť-chránenú-dielňu_AP_BB-(FB-cover).jpg

 

Podnikateľský nápad môže mať rôzne podoby. Môže byť meraný nielen cez čísla zisku, ale aj cez svoju spoločenskú hodnotu. Chránené dielne a chránené pracoviská poskytujú príležitosť pre občanov so zdravotným postihnutím. Viete, ako ich zriadiť?

ČO SA DOZVIETE?

  • čo sú chránené dielne, chránené pracoviská
  • ako založiť chránenú dielňu, chránené pracovisko
  • aké sú formy podpory pri rozbehu podnikania pre ľudí so zdravotným postihnutím
  • príklady z praxe

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Jana Moravčíková - vedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.

KEDY?

21.2.2019

9.00 - 12.00 hod.

KDE?

Podnikateľský inkubátor

Rudohorská 33 - Sásová

974 11 Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap. bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.2.2019, do 13.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené