1_b.png

Dáme vám návod ako získať grant z komunitárneho programu ERASMUS +

29.5.grant z komunitarneho programu eu+_ZA(FB cover).jpg

 

PRÍĎTE NA SEMINÁR A DOZVIETE SA VIAC!

Naši lektori a odborníci z praxe sú pripravení informovať vás o aktuálnych možnostiach a zodpovedať všetky vaše otázky. Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja a ste podnikateľ, nenechajte si ujsť túto jedinečnú šancu a zúčastnite sa seminára, kde sa dozviete viac.

 

ČO PONÚKA PROGRAM ERASMUS + PRE PODNIKY ?

  • Profesionálny rozvoj a získavanie nových skúseností v zahraničí
  • Stáž zahraničných vysokoškolákov
  • Inovácie vo vzdelávaní a kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
  • Inovácie produktov a procesov prostredníctvom prepojenia teórie s praxou
  • Organizácia veľkých mládežníckych podujatí
  • a ďalšie výhody

KEDY?
29.5.2019, od 10:00 do 19:15 (8 hodín + prestávky).

KDE?
Žilinská univerzita, Výskumné centrum, zasadačka 4. poschodie, Univerzitná 1, Žilina

KONTAKT: npint_za@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.05.2019 do 12.00 h

 

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavná aktivita 3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

 

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.

 

 

 

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené