1_b.png

Ako vám zákazníci získajú nových zákazníkov

23.01. Ako vam zakaznici ziskaju novych zakaznikov_BB_cover.jpg

 

Nemáte finančnú rezervu na výdavky pre reklamné kampane a robíte si marketing sami za čo najmenej peňazí? Na našom seminári sa dozviete, aké iné nástroje môžete pre zviditeľnenie svojho podnikania využiť a ktoré z nich naozaj fungujú.

ČO SA DOZVIETE?

  • identifikujete slabé stránky a príležitosti
  • nájdete partnerov s rovnakou cieľovou skupinou
  • naučíte sa, ako môže vaša firma posilniť dôverný vzťah so zákazníkmi
  • inšpirujete sa, ako tvoriť vlastné kreatívne nápady pre nízkonákladové PR

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Kristína Strapcová – ako PR konzultantka pomáha malým podnikateľom s nízkonákladovými stratégiami, spravuje stránky na facebooku, pre klientov hľadá vhodných partnerov a dodávateľov marketingových odborných služieb, fotí a vytvára prezentačné videá, rediguje texty, prednáša a školí. Zaujíma sa o psychológiu reklamy a médií, zameriava sa na budovanie dôveryhodnosti a dobrého mena firmy a na budovanie vzťahov so zákazníkmi a zamestnancami.

KEDY?

23.01.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE?

Dom služieb

Masarykova 7

984 01 Lučenec

 

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.01.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené