1_b.png

Ako správne viesť zamestnancov

18.8.-Ako-správne-viesť-zamestnancov_cover.jpg

 

Viete čo sa skrýva za slovami manažment, či leadership? Ak máte problém so zamestnancami, s vedením ľudí alebo ich motiváciou, je dôležité v prvom rade nastaviť zrkadlo sám sebe. Na seminári sa zameriame na odhalenie ľudského potenciálu a ako prebudiť u zamestnanca angažovanosť.

ČO SA DOZVIETE?

  • Základy manažmentu
  • Štýly vedenia
  • Ako na motiváciu
  • Ako vytvoriť angažovaného zamestnanca

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Katarína Švejnová - vysokoškolský pedagóg so skúsenosťami z praxe. V pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje oblasti manažmentu, HR manažmentu a sociálnej politike. V rámci prednášok spája rôzne metódy výučby tak aby študenti mali čo najlepší prehľad o problematike, ktorú následne aplikujú v praxi. (hlavne externí študenti, ktorí už majú skúsenosť s podnikaním, prípadne zamestnaním).

 KEDY

18.08.2022

09:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Banská Bystrica

polyfunkčná budova JOPA

Námestie Ľudovíta Štúra 31

974 05 Banská Bystrica

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.8.2022 do 13.00 hod.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • Listinné originály podpísané fyzicky doručte poštou do podnikateľského centra vo vašom regióne na adresu: Národné podnikateľské centrum Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 31,  974 05 Banská Bystrica
  • Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email: rp.bb@npc.sk

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-maili po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk , Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 05 Banská Bystrica

 

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Podujatia.