1_b.png

Ako správne stanoviť cenu?

30_7 Ako správne stanoviť cenu RP ZA FB cover.jpg

 

Je cenotvorba a kalkulácie aj Vašou nočnou morou? Nie ste si istý, či pýtate veľa alebo málo? V tomto seminári Vám poskytneme niekoľko praktických rád, ako stanoviť cenu pre Váš produkt alebo službu.

ČO SA DOZVIETE

  • Aká je moja cena a čo ju limituje
  • Zopakujeme si základy Business Model Canvas a odpovieme na otázku, kde tvorím hodnotu pre zákazníka
  • Kategorizácia nákladov a ako vytvoriť kalkuláciu produktu/ služby? Príklady z praxe – výroba, softvér, služba
  • Praktické cvičenie na príklade príp. vlastnom nápade (ak bude chuť zdieľať v kruhu iných podnikateľov)
  • Ako naplniť finančný plán číslami na viac rokov (napr. pri potrebe financovanie)?

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Katarína Niňajová – má vyštudovaný podnikový manažment so zameraním na financie. Viac ako 15 rokov pôsobila v zahraničí na rôznych manažérskych pozíciách pre medzinárodné firmy v automobilovom a telekomunikačnom priemysle. Momentálne predáva svoje skúsenosti najmä MSP ako konzultantka pre finančné a procesné riadenie podniku.

KEDY

30.7. 2020

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Banka Žilina

Školiaca miestnosť / 1. poschodie

Legionárska 1

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žiina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.7.2020 do 24.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.