1_b.png

Ako sa zorientovať v zdrojoch verejných financií pre vaše podnikanie?

29.01. Zdroje verejných fiinancií pre vaše podnikanie_KEcover.jpg

 

Potrebujete sa zorientovať v množstve výziev na nenávratnú finančnú pomoc a zapojiť sa do nich, ale neviete, čo od nich očakávať? Navštívte náš workshop a získate prehľad vašich možností.

ČO SA DOZVIETE?

  • ktoré výzvy sú vhodné pre budúcich podnikateľov
  • kde hľadať aktuálne výzvy
  • s akou terminológiou sa najčastejšie stretnete v žiadostiach (vízia, ciele, výstupy, dopady...)

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Mgr. Kamil Kubík – v súčasnosti pôsobí ako dborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji. Úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky, a.s. cez platformu Challengest a držiteľom viacerých manažérskych certifikátov.

KEDY?

29.01.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Budova Úradu KSK (zasadacia miestnosť č. 310)

Námestie Maratónu mieru 1

040 01 Košice

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.01.2019 do 14.00 h


Workshop, ako forma jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+:313031|870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené