1_b.png

Ako robiť biznis a neskrachovať

24_10_Ako robiť biznis a neskrachovať_RP NR(FB cover).jpg

 

Či už podnikáte roky alebo týždne, vašim cieľom je úspech. Múdry podnikateľ má jasný smer, víziu a stratégiu, z podniku chce vytvoriť funkčný a dlhodobo udržateľný celok. Na našom podujatí vám predstavíme koncept múdreho podnikateľa a pomôžeme vám ho pretaviť na podmienky vášho podnikania.

DOZVIETE SA

  • čo je to koncept múdreho podnikateľa
  • aké ciele si treba stanoviť v podnikaní
  • ako naplniť stanovené ciele podnikania
  • ako si správne nastaviť finančné riadenie podniku

KTO JE VÁŚ LEKTOR

Ing. Juraj Piták – štyri roky úspešne vedie vlastnú firmu FISPRO a.s., vytvoril vlastný investičný fond, finančné poradenstvo pre podnikateľov a na základe vlastných skúseností koncept podnikania pre malých a stredných podnikateľov.

KEDY

29.10.2019

9:00 - 13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.10.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené