1_b.png

Ako nevyhorieť alebo život a podnikanie v rovnováhe

10_9 Ako nevyhorieť alebo život a podnikanie v rovnováhe_RP_ZA (FB cover).jpg

 

Neúnavne, bez zastavenia pracujete na svojom sne. Zastavte sa, kým nie je neskoro. Získajte nadhľad nad svojou prácou a životom. Vďaka informáciám z najnovších výskumov mozgu a srdca z oblasti kvantovej fyziky, epigenetiky a neurovedy dostanete na našom seminári návod, ako robiť správne veci správnym spôsobom.

ČO SA DOZVIETE

  • ako identifikovať škodlivé návyky
  • ako sa zbaviť starých presvedčení
  • ako si vytvoriť priestor pre novú tvorivú energiu
  • ako predísť vyhoreniu
  • naučíte sa jednu zo základných koučovacích techník, s ktorou si budete vedieť pomôcť k rovnováhe v pracovnom aj osobnom živote
  • priestor na otázky a diskusiu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Tatiana Červená, ACC – je profesionálna koučka v oblasti biznis, life a tímového a transformačného koučingu. V podnikoch sprevádza manažérov procesom tvorenia vízie, misie a firemných hodnôt, vedie tiež workshopy o využití intuície v koučingu, v predaji, v manažmente, ale aj v každodennom živote.

KEDY

10.9.2019

9:30 - 13:30 hod.

KDE

Mestský úrad v Žiline

Malá Zasadačka PP

Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.9.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené