1_b.png

Ako na daňové priznanie

13.02. Ako na daňové priznanie_RUŽOMBEROK_cover.jpg

 

Na našom seminári získate odborné rady ako správne vypočítať daňový základ a daň priamo cez aplikácie finančnej správy, aj ako daňové priznanie podať a zaplatiť daň. Ukážeme vám tiež možnosti daňovej optimalizácie živnostníka alebo spoločnosti.

ČO SA DOZVIETE?

  • ktoré príjmy fyzických osôb priznávame
  • aká evidencia príjmov a výdavkov je optimálna – jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia či paušálne výdavky k zisteniu základu dane
  • aké sú pripočítateľné a odpočítateľné položky, odpisy, PHM, daňové výdavky len po zaplatení, náklady na reklamu, licencia, daňová strata a podobne
  • ako vyplniť daňové priznanie pre fyzické osoby a právnické osoby
  • ako upraviť hospodársky výsledok pre výpočet základu dane z príjmov právnických osôb

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Zdenka Klinková, PhD. - daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov, pôsobila na Daňovom riaditeľstve SR ako námestníčka generálneho riaditeľa pre metodiku daní a styku s verejnosťou, vyše 25 rokov poskytuje poradenské služby v oblasti účtovníctva a daní, mentoring a koučing začínajúcim podnikateľom a študentom vysokých škôl, lektoruje ekonomické semináre a akreditované vzdelávacie programy.

KEDY?

13.2.2019

9:30 - 13:30 hod.

KDE?

Mestský úrad v Ružomberku

Námestie A. Hlinku 1

034 01 Ružomberok

KONTAKT: 

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Viac podujatí vo vašom regióne nájdete nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené