1_b.png

Aké je tajomstvo úspešného lídra

cover_29_11--1_12-Uspešný-lider_Linda-Hnatova-(FB-cover).jpg

 

Dozviete sa aké sú tajomstvá reči tela, ako reč tela dešifrovať. Získate vedomosti ohľadom biznis protokolu v kocke doplnené o asertívne správanie. Naučíte sa, ako detegovať blížiace sa vyhorenie a vyhnúť sa stavu vyhorenia možnou cestou psychohygieny.

Harmonogram série podujatí:

 • 12.12.2022 / 16:00 – 20:00 hod. - téma č. 1  - BIZNIS PROTOKOL
 • 13.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod. - téma č. 2 – KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI a REČ TELA
 • 14.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod. - téma č. 3 – ASERTÍVNE SPRÁVANIE A PSYCHOHYGIENA (Ako sa vynúť vyhoreniu)

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Linda Hnatová – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov na medzinárodnom trhu.

KDE?

12.12 a 13.12 - Online - Microsoft Teams

14.12 - Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A 811 09 Bratislava a Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie. Ukončenie registrácie: 8.12.2022 do 15:00 hod


Detailný harmonogram sérii podujatí:

Téma č. 1 - BIZNIS PROTOKOL

12.12.2022 / 16:00 – 20:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • ako sa správať v spoločnosti
 • základné pravidlá etikety a ich správne využitie v praxi
 • vizitky, stolovanie, podávanie ruky
 • pozvánky, eventy, dress code

Téma č. 2 – KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI a REČ TELA

13.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod.

ČO SA DOZVIETE?

 • správne komunikačné kanály pre úspešný biznis
 • čítanie reči tela v rámci komunikácie a biznisu
 • techniky obchodovania
 • klamstvá a ich dešifrovanie

Téma č. 3 – ASERTÍVNE SPRÁVANIE A PSYCHOHYGIENA (ako sa vynúť vyhoreniu)

14.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod.

ČO SA DOZVIETE? 

 • asertívne správanie - techniky a uvedenie do praxe
 • obchodovanie a využite asertívneho správania
 • psychohygiena – techniky a prax
 • vyhorenie – nástrahy, predvídanie, dešifrovanie riešenie

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Kontakt: podujatie@npc.sk


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené