1_b.png

Adobe Illustrator - Intenzívny kurz

Cover AI.png

 

Máme pre vás pripravený ďalší cyklus workshopov – štvordňový intenzívny kurz! Tento krát preberieme od A do Z obľúbený grafický program Adobe Illustrator. Vďaka nášmu kurzu sa stanete samostatným používateľom a odnesiete si tak nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti.

ČO JE TO ADOBE ILLUSTRATOR?

Adobe Illustrator je program na tvorbu vektorovej grafiky. Môžeme v ňom obmedzene pracovať aj s bitmapami. Je určený na vytváranie vektorových ilustrácií, objektov, loga a rôznu prácu s ním. Nenahraditeľný je pri príprave vektorovej grafiky, či už do rezacích plotrov alebo fréz. Je skvelým nástrojom pri procesoch vo výrobe reklamy. Výhodou vektorovej grafiky je jej ostrosť pri akejkoľvek veľkosti.

KEDY?

Pondelok 22. 2. 2021 - 17:30 – 20:30

Utorok 23. 2. 2021 - 17:30 – 20:30

Streda 24. 2. 2021 - 17:30 – 20:30

Štvrtok 25. 2. 2021 - 17:30 – 20:30

KDE?

Online – MS Teams

PROGRAM:

22.2. Základy Adobe Illustrator

Správny bootcamp musí začať rozcvičkou – a bez teórie by to vôbec nešlo. Vysvetlíme si pojmy a základné princípy práce, aby sme sa skamarátili s programom Adobe Illustrator. Povieme si hlavné rozdiely medzi vektorovou a bitmapovou grafikou, a tiež to, v ktorých prípadoch je lepšie použiť Illustrator, a kedy je vhodný na prácu Photoshop. Oboznámime sa s pracovným prostredím programu, aj si vysvetlíme hlavné funkcie z panela nástrojov. Vysvetlíme si tiež, ako si vytvoriť v rámci programu vlastné užívateľské rozhranie, ktoré bude vyhovovať vášmu workflow-u, aj ako by mali vyzerať pripravené súbory.

23.2. Vytvorenie vlastného loga

Počas workshopu si vyskúšame vytvoriť jednoduchú vektorovú grafiku podľa náčrtu rukou – kto chce, si môže pripraviť aj vlastný náčrt. Ukážeme si, ako funguje nástroj pero, a ako ním kresliť rýchlo a bez chýb. Povieme si, čo v Illustratore znamená „cesta“, a čo je také špeciálne na bézierových krivkách.

24.2. Tipy a triky

Pri našom treťom stretnutí sa budeme venovať nastaveniam, aby sme nemuseli na konci celý návrh zmeniť. Povieme si, prečo je dobré rozlišovať formáty súborov (.ai, .svg, .eps, .png, .jpeg), aj tiež ako vieme pracovať s typografickými nástrojmi. Oboznámime sa s hlavnými typografickými pravidlami a povieme si, ktoré písma nie je vhodné používať v určitých prípadoch.

25.2. Export návrhov

V posledný deň nášho intenzívneho kurzu si ukážeme, ako správne ukladať a exportovať naše hotové návrhy. Predstavíme si jednotlivé formáty exportu, ukladania obrázkov a prejdeme si s tým súvisiacu optimalizáciu exportu. Pripravíme si výsledné návrhy na tlač a prezentáciu.

Program sa môže meniť, v závislosti od úrovne a záujmov účastníkov.

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu,

- vlastný náčrt loga,

- kreativitu a dobrú náladu

PRIHLÁSENIE NA BOOTCAMP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené