Zručnosti potrebné pre prácu budúcnosti

Svetové ekonomické fórum vydalo v roku 2020 správu, ktorá mapuje, aké zručnosti budú najviac potrebné v priebehu najbližších 5 rokov. Top 10 zručností je mixom zručností z rôznych oblastí, avšak prevažná väčšina z nich spadá pod mäkké zručnosti.

Najžiadanejšími zručnosťami do roku 2025 sa majú stať zručnosti potrebné na spoluprácu s ľuďmi, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie, kreativita a zručnosti spojené so manažovaním vlastných zdrojov, ako napríklad budovanie odolnosti, zvládanie stresu či flexibilita. Svetové ekonomické fórum podčiarkuje aj dôležitosť schopnosti samotného učenia, ktoré bude pre rýchle adaptovanie sa na trh práce nevyhnutné.

top 10 skills_WEF 2020.PNG

Aké zručnosti vnímajú ako najdôležitejšie na slovenských školách?

Združenie podnikateľov Slovenska robilo v roku 2019 prieskum, podľa ktorého možno konštatovať, že v oblasti dôležitosti  zručností sa riaditelia, učitelia aj žiaci  do veľkej miery zhodujú. Za najviac dôležité zručnosti považujú motiváciu, zodpovednosť, vytrvalosť, komunikáciu.  Väčší nesúlad sa objavil pri kritickom myslení, ktoré žiaci zaradili až na 12. miesto, naopak však učitelia vidia kritické myslenie ako jednu z kľúčových zručností, ktorú je potrebné budovať.

Podnikatelske vzdelavanie - Top 10 zrucnosti (infografika).jpg

Slovak Business Agency sa snaží svojimi aktivitami prispievať k budovaniu zručností a kompetencií pre 21. storočie. Jednou z nich je aj podpora podnikavosti, ktorá v sebe zahŕňa rozvoj práve mäkkých zručností a prácu so zdrojmi.