ZÍSKAJTE VZDELÁVACIE KURZY PRE ZAMESTNANCOV/ Regióny / január

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť zabezpečiť pre ich zamestnancov účasť na domácich a/alebo zahraničných kurzoch/tréningoch. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných kurzoch/tréningoch pre ich zamestnancov, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 12.01.2023 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

x

Neúspešní žiadatelia:

01      

03      


[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 2 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png