Získajte vstupenky na podujatie v EÚ - podniky nad 3 roky / marec

Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 27.04.2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].


Úspešní žiadatelia:

 

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

05

ZA

 
     

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

06

NR

 
     

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

loga OPII, MDV SR a MH SR (male).jpg