Získajte vstupenky na podujatia v EÚ / podnikatelia nad 3 roky NPC v regiónoch

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať, resp. získať vstupenky na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

 

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla dňa 02.06.2021 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

Úspešní žiadatelia:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

07

KE

 

08

PO

 

09

PO

 

10

BB

 

13

BB

 

14

KE

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

12

KE

 

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg