VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatia v EÚ podniky nad 3 roky

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 10.9. 2020 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu.

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 10.09.2020 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

Úspešní žiadatelia:

Číslo Žiadosti

Región

06

KE

07

PO

08

TT

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Číslo Žiadosti

Región

   

 


 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 3 OPVaI, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

vysledky komisie RP.PNG