VÝSLEDKY VÝZVY : ZÍSKAJTE VSTUPENKY NA PODUJATIA V EÚ podniky do 3 rokov

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia (aj online)!

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 10.09.2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

19 bugino s.r.o.

21 Najture, s.r.o.

22 Cread Digital, s.r.o.

24 ENGRAMS, s.r.o.

25 Tomáš Paciga - solution

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg