Výsledky výzvy: DIP v Creative Pointe - pre fyzické osoby - december

Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí FO o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci programu Creative Point Národného podnikateľského centra v Bratislave/december 2022

V rámci programu Creative Point Národného projektu NPC II – BA kraj je fyzickým osobám poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú 60 hodín strojového času zvoleného technického zariadenia a softvéru.  

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadala 22. decembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.6  Creative Point.

Úspešní žiadatelia:

  • Silvia Binda Heiserova
  • Aneta Janovičová
  • Lujza Zahradníková
  • Jakub Lenner

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 5 písm. a) a e) Aktivít na podporu podnikania v aktuálnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png