Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2019

Podnikateľský sektor sa v roku 2019 vyvíjal v prostredí, pre ktoré bolo charakteristické pomalšie tempo ekonomického rastu. Výhľady v oblasti výkonnosti slovenského hospodárstva na rok 2020 sú menej priaznivé. Hospodárstvo Slovenska bude ovplyvňované najmä dopadmi ekonomických efektov pandémie COVID-19.

Ekonomické oživenie bude preto závisieť do značnej miery od vývoja epidemiologickej situácie, oživenia zahraničného dopytu, ako aj schopnosti prijímania podporných opatrení a miery čerpania finančnej pomoci určenej pre podnikateľské subjekty, ktorých ekonomická aktivita bola zastavená, resp. obmedzená vplyvom prijímania opatrení za účelom zmiernenia pandémie koronavírusu na Slovensku.

Aj v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné pokračovať v rámci potrieb malých a stredných podnikov v zefektívňovaní podpory MSP. Zároveň je potrebné pokračovať v systematickej spolupráci a v zohľadňovaní návrhov a odporúčaní jednotlivých subjektov vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok podnikania.

Správu o stave MSP na Slovensku v roku 2019 si môžete stiahnuť TU

ZDROJ: http://monitoringmsp.sk/ 


Projekt Monitoring podnikateľského prostredia: hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE.

monitoring.jpg