Podnikateľské zručnosti – nevyhnutnosť 21. storočia

Aké zručnosti budú vyžadovať povolania budúcnosti?

Podľa nedávnej správy Svetového ekonomického fóra môže v najbližších rokoch celosvetovo zaniknúť až 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane má vzniknúť 133 miliónov nových. Spomedzi krajín OECD má Slovensko najvyšší podiel pracovných miest ohrozených automatizáciou.

„Žijeme v časoch, keď sa dramaticky mení obsah povolaní. Mnohé profesie zanikajú, iné vznikajú a ľudia budú musieť meniť povolania niekoľko ráz v živote. Dôležitejšie ako odbor, ktorý ľudia vyštudovali, bude, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť zmenám a naučiť sa nové veci. Ako rýchlo si vedia osvojiť nové technológie a zručnosti,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

„Pre ZPS je vzdelávanie a školstvo dlhodobá priorita. Sme presvedčení, že ak chceme zvládnuť výzvy, ktoré prichádzajú, tak spolupráca firiem a škôl je nevyhnutná a nemá sa zužovať iba na duálne vzdelávanie. Školy často očakávajú od firiem odpoveď na to, čo zamestnávatelia potrebujú a akých absolventov majú vychovávať. Firmy veľmi dobre vedia, čo dnes potrebujú. No ak hovoríme o dnešných prvákoch, tak s vysokou pravdepodobnosťou budú robiť povolania, ktoré nepoznáme, a na tie ich treba pripraviť. Učiť ich poznatky z oblasti matematiky, prírodných vied a technológií, rozvíjať u detí mäkké zručnosti a charakter. Ak to dokážeme formami, ktoré budú podporovať u detí pozitívny vzťah k vzdelávaniu a nezabijú v nich radosť z učenia sa nových vecí, tak sme na dobrej ceste.“

Jedným z faktorov, ktoré v nasledujúcich rokoch ovplyvnia firmy, bude pripravenosť ľudí zvládnuť zmeny spojené s priemyslom 4.0. Schopnosť pracovať s informačnými technológiami bude nevyhnutná, rovnako ako zručnosti, ktoré ľudí odlíšia od robotov a umelej inteligencie – tzv. mäkké zručnosti. Technológie ťažšie dokážu nahradiť činnosti, ktoré si vyžadujú empatiu, spoluprácu či kreativitu.

Poraziť umelú inteligenciu

V časoch, keď čoraz viac oblastí nášho života ovplyvňujú robotika a umelá inteligencia, majú väčšie predpoklady uspieť ľudia, ktorí sa dokážu prispôsobiť zmenám, majú pozitívny vzťah k učeniu sa nových poznatkov a vedia sa ich rýchlo naučiť alebo vedia pracovať v tíme.

„Práve mäkké zručnosti pomáhajú jednotlivcom lepšie sa prispôsobiť meniacemu sa (pracovnému) prostrediu. Dáta už v súčasnosti ukazujú, že najlepšie platení absolventi (horných 25 percent) pracujú s väčšou pravdepodobnosťou na pozíciách, kde sa mäkké zručnosti považujú za dôležité. Ide o zručnosti zamerané na riešenie problémov, tímovú prácu či komunikačné zručnosti. Tak ako v iných oblastiach, ani vo vzdelávaní nie je regulačná politika pomocníkom, ale, naopak, vytvára obrovské množstvo bariér a často absurdných požiadaviek. Až 750 dodatočných regulačných povinností, obmedzení a požiadaviek, ktoré sú špecifické pre oblasť výchovy a vzdelávania, zväzuje často zbytočne ruky tým, ktorí by chceli vzdelávať inak,“ doplnil Solík.

AdobeStock_497118994.jpeg

Veľká časť škôl nepokladá podnikateľské zručnosti za dôležité

„Súčasný vzdelávací systém nepripravuje mladých ľudí na budúcnosť, ktorá už prišla, a firmy to pociťujú už dnes pri svojej každodennej činnosti. U detí a študentov potrebujeme rozvíjať najmä tie zručnosti, ktoré využijú bez ohľadu na to, aké povolania budú vykonávať a ako sa bude meniť ich náplň práce. Ide napríklad o emocionálnu inteligenciu, kreativitu, schopnosť rýchlo sa učiť, riešiť komplexné problémy či rozvíjať analytické myslenie. S týmito zručnosťami nebudú mať problém uplatniť sa v úlohe podnikateľa alebo zamestnanca na trhu práce,“ dodáva Solík.

Aby sa absolventi škôl vedeli prispôsobiť novým podmienkam, je nevyhnutné u nich už od útleho veku podporovať podnikavosť, kreativitu, kritické myslenie, učiť ich komplexnému riešeniu problémov či schopnosti vedieť sa učiť.

Napriek tomu v prieskume Slovak Business Agency a Združenia podnikateľov Slovenska takmer polovica oslovených riaditeľov škôl deklarovala, že má o podnikateľské vzdelávanie a podporu podnikavosti minimálny záujem, pretože sa domnievajú, že tieto zručnosti nepatria medzi kľúčové kompetencie vyžadované od absolventov ich školy.

„Zo vzorky 160 riaditeľov škôl viac ako polovica deklarovala, že by mal obsah podnikateľského vzdelávania, resp. podpora podnikavosti na školách zahŕňať predovšetkým zostavenie a prezentáciu vlastného podnikateľského zámeru a ovládanie práv, povinností, kladov a rizík osoby fungujúcej ako podnikateľ,“ približuje zistenia Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

Kým úzke chápanie rozvoja podnikateľských zručností sa vzťahuje na zakladanie nových firiem, širšie chápanie podnikavosti je o iniciatívnosti, schopnosti realizovať svoje nápady či schopnosti prevziať zodpovednosť a riešiť problémy. „Rozdiel vo vnímaní podnikateľských zručností vo firmách a na školách zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelnej komunikácie podnikateľského sektora a škôl, aby riaditelia a učitelia rozumeli potrebám trhu práce a rozvíjali u študentov zručnosti, ktoré budú potrebné v 21. storočí,“ konštatuje Ján Solík.

AdobeStock_489348144.jpeg

Nové systémové nástroje so zapojením firiem

Slovak Business Agency (SBA) a Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) sa na tento stav rozhodli spoločne zareagovať a vytvoriť nástroje na spoluprácu súkromného sektora a vzdelávacích inštitúcií na podporu rozvoja podnikateľských zručností najmä u detí a mládeže.

„Naším cieľom je vytvorenie systematickej podpory rozvoja podnikateľských zručností a podnikavosti naprieč všetkými vzdelávacími stupňami,“ približuje Marián Letovanec. Podporné nástroje SBA vychádzajú z potrieb praxe – z dát od podnikateľov a názorov vzdelávacích inštitúcií. „Keď sme sa riaditeľov škôl pýtali, čo by im pomohlo podporiť podnikavosť na ich škole, najčastejšou odpoveďou bola širšia ponuka vzdelávacích materiálov a kurzov, ktoré by školu nestáli dodatočné finančné zdroje,“ dopĺňa Letovanec.

Dva piliere podpory

SBA pracuje na podporných nástrojoch v dvoch oblastiach – prvou je tvorba materiálov a metodík, ktoré učiteľom základných a stredných škôl uľahčia rozvoj podnikateľských zručností na už existujúcich predmetoch. Tie netvoria akademici, ale skúsení ľudia z praxe.

„Celý program je rozdelený do troch etáp: Mám nápad, Plánujem ho realizovať a Realizujem plán. V týchto etapách pomocou hier, cvičení a úloh rozvíjame zručnosti, hodnoty a postoje na to potrebné. Program má dve vetvy. Jedna je určená priamo žiakom základných škôl, ktorí pomocou aktivít v hrdinských zošitoch sami riadia svoj rozvoj. Pri jeho tvorbe sme sa zamerali na to, aby aktivity prinášali radosť z poznávania a objavovania. Druhá vetva je určená učiteľom, pre ktorých pripravujeme sériu príkladov vzorových vyučovacích hodín a nápadov, ako možno rozvoj týchto zručností, postojov a hodnôt vložiť do súčasného aj pripravovaného vzdelávacieho systému. Obe vetvy na seba tematicky nadväzujú, dajú sa však používať aj nezávisle od seba,“ vysvetľuje Barbora Michnová, manažérka oddelenia podpory podnikateľskej praxe.

Druhým pilierom podpory podnikateľského vzdelávania je schéma, ktorá umožňuje získať financie na rozvoj podnikateľských zručností podnikateľským subjektom, ktoré majú chuť a ochotu odovzdať svoje praktické skúsenosti a podporiť zmenu vzdelávacieho systému zdola.

Pilotná výzva sa zameriavala na podporu podnikavosti formou vzdelávacích podnikateľských kurzov. V budúcnosti plánuje SBA portfólio aktivít rozšíriť. Pribudne možnosť zapojiť sa do domácich alebo zahraničných tréningových programov, ktoré účastníkom pomôžu získať spätnú väzbu alebo mentorské sprevádzanie pri rozvíjaní ich nápadu. Tak, aby boli schopní pretaviť ho do praxe. Alebo si podnikavosť v jej rôznych podobách budú môcť študenti a učitelia vyskúšať aj formou exkurzií v domácich alebo zahraničných firmách.

V aktuálnej výzve, ktorá už prebehla, bolo podporených 12 projektov v celkovej sume 99 972 €. Aj vďaka týmto prostriedkom mohli svoje dobré nápady začiatkom roka 2022 už realizovať.

Zmeny z pohľadu ministerstva hospodárstva

 

„Dnes sa zapojenie firiem do školstva redukuje takmer výlučne na duálne vzdelávanie. Chceme to zmeniť. Veľa sa hovorí o transformácii ekonomiky a priemysle 4.0. Ak chceme štvrtú priemyselnú revolúciu zvládnuť, potrebujeme zmeniť aj náš vzdelávací systém. Firmám preto vytvárame nový priestor aj pri rozvoji mäkkých zručností, ktorých význam rastie. Postupne zavádzame systémové nástroje na dlhodobú spoluprácu firemného sektora a školstva,“

Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR.

 

Slovenský živnostenský zväz

 

„Už v súčasnosti zaznamenávame na pracovnom trhu povolania, ktoré sa prirodzene vykonávajú len formou živnosti. Mladí ľudia sa krátko po skončení strednej školy stávajú podnikateľmi s plnou zodpovednosťou za finančné a účtovné oblasti, BOZP a predovšetkým za získavanie zákaziek, komunikáciu so zákazníkom, plánovanie aj strategický rozvoj. Postavenie živnostníka je v porovnaní so zamestnaneckým pomerom oveľa náročnejšie. Pokiaľ sa zlepší vzdelávanie v oblasti podnikateľských zručností, zlepší sa aj miera zotrvania začínajúcich podnikateľov v podnikaní,“

Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu.

 

ZAUJÍMAVOSTI

 

Správa Svetového ekonomického fóra o budúcnosti zamestnanosti hovorí o vzniku nových pracovných miest, ktoré neexistovali pred desiatimi rokmi.

  • Do roku 2025 by mali zažiť rastúci dopyt povolania ako analytici a vedci, vývojári softvéru a aplikácií, špecialisti na elektronický obchod a sociálne médiá.
  • Očakáva sa, že budú rásť profesie, ktoré využívajú výrazné „ľudské“ zručnosti, napríklad pracovníci služieb so zákazníkmi, odborníci v oblasti predaja a marketingu, odborníci na vzdelávanie, kultúru a špecialisti na organizačný rozvoj, ako aj manažéri inovácie.
  • Analýza navyše obsahuje rozsiahle dôkazy o urýchlení dopytu po rôznych úplne nových špecializovaných úlohách súvisiacich s porozumením a využívaním najnovších technológií. Ide o špecialistov na umelú inteligenciu a strojové vzdelávanie, špecialistov na veľké dáta, expertov na automatizáciu procesov, analytikov informačnej bezpečnosti, návrhárov interakcie medzi človekom a strojom, inžinierov robotiky a i.

Najžiadanejšie zručnosti a kompetencie

Podľa správy Svetového ekonomického fóra budú do roku 2025 medzi najžiadanejšie zručnosti na pracovnom trhu patriť:

  • kritické myslenie
  • komplexné riešenie problémov
  • neprestajné učenie sa
  • odolnosť voči stresu a flexibilita na pracovnom trhu

Odhaduje sa, že priemerne 40 percent pracovníkov bude potrebovať v najbližšom období rekvalifikáciu, pričom sa očakáva, že až 68 % zamestnancov si bude musieť osvojiť nové zručnosti, aby sa udržali na pracovnom trhu.