Národný projekt NPC v regiónoch: Procesný audit / december

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 13. decembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0243

Data Call, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0244

BENDR, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0246

DELTECH, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0247

PETRAMED , s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0248

Lipt, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0249

Powerlogy, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0253

Infusion s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0255

Profirol, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0256

Medical Spot, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0261

LPT EU, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0265

Produkcia Doraz s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.
 

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

 

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0251

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0258

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0260

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0263

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0264

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg